top of page
  • avsimonandreea

Înființarea unei asociații (Înființarea unui ONG)

Actualizată în: 17 feb. 2023


Asociațiile și fundațiile își au ca temei OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Ordonanța a suferit multe modificări de-a lungul timpului, ultima intervenind la sfârșitul anului 2020, când procedura înființării asociațiilor a fost simplificată și totodată, ele au fost scutite de obligația de a depune anual declarația privind beneficiarul real, comparativ cu societățile comerciale pentru care s-a menținut această obligație.

Ce este o asociație?

Asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Asociațiile în limbajul uzual sunt cunoscute ca și ONG. Odată cu modificările intervenite în decembrie 2020 a apărut și un nou tip de asociație care este diferențiată prin scopul ei și anume, apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității unei minorități naționale, sau reprezentarea publică a cetățenilor aparținând unei minorități naționale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituțională. Această modificare a fost propusă pentru a suplini vidul legislativ privind reprezentarea minorităților naționale.

Ce trebuie să cuprindă Statutul? În vederea înființării asociației membri fondatori încheie statutul asociației, fiind eliminată existența actului constitutiv. Statutul se încheie sub semnătură privată, fiind eliminate formalitățile de autentificare. Statutul trebuie să cuprindă următoarele informații: a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației; c) denumirea asociației; d) sediul asociației; e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie; g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; j) drepturile și obligațiile asociaților; k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației; l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației; m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60 din OG nr. 26/2000; n) semnăturile membrilor asociați.Rezervarea denumirii

Înainte de încheierea statutului însă este nevoie de rezervarea denumirii care se face la Ministerul Justiției. În privința denumirii sunt anumite criterii care trebuie respectate: Este interzis ca denumirea asociației să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fără scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. Astfel, o denumire este susceptibilă de a fi apropriată dacă nu aparține unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de același fel - asociație, fundație sau federație - prin înscrierea ei anterioară în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. În cazul în care denumirea asociației este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilității denumirii se atașează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepție făcând denumirile care conțin nume proprii, intraductibile și denumirile consacrate pe plan internațional.

Care sunt actele necesare înregistrării cererii?

- Cerere de înscriere - Statutul asociației - Dovada disponibilității denumirii - Dovada privind sediul, și în anumite cazuri dovada patrimoniului - Certificat de cazier fiscal pentru membri - Copii de pe actele de identitate ale membrilor - Dovada plății taxei de timbru Articolul a fost redactat pe baza legislației în vigoare în octombrie 2021 și cuprinde informații generale. Pentru eventualele modificări intervenite în prevederile legale aplicabile sau pentru consultanță juridică puteți folosi formularul de contact: https://www.simonandreea-law.ro/contact

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page